O nama

Ženska pomoć sada

Udrugu je osnovala grupa aktivistica s područja grada Zagreba (Trešnjevka) sa ciljem promicanja ženskih ljudskih prava i unapređenja odnosa među spolovima te pružanje zaštite pomoći i podrške ženama i djeci žrtvama nasilja. 

Sve to provodi kroz tri osnovna programa:

Uz navedeno, udruga provodi i razne druge projekte, radionice, javne kampanje i izdaje publikacije na temu nasilja nad ženama. 

Organizaciju rada udruge provodi predsjednica udruge i tajnica dok STRUČNI TIM čine socijalna radnica, psihologinja i odvjetnica. Udruga djeluje na tajnoj adresi u gradskom stanu, a kapacitet skloništa je osam korisnika.

Žrtvama nasilja osigurana je besplatna pravna i psihosocijalna pomoć te je život i rad sa korisnicama organiziran i pod stalnim stručnim nadzorom.

Godišnje,  putem savjetovališta udruga obradi od 150 do 200 korisnika, kroz sklonište prođe do 30 korisnika (žena i njihove djece), a putem SOS linija udruga obradi do 1000 telefonskih poziva koji dolaze iz cijele RH.

Svi ostali podaci o žrtvama obiteljskog nasilja su tajni.

 

Prošlost

Ženska pomoć sada kao organizacija civilnog društva nastala je na inicijativu aktivistica iz Zagreba još davne 1988. godine s ciljem osnivanja prve SOS linije za pomoć i podršku žrtvama nasilja na prostorima istočne Europe. U prvim danima telefon je radio samo nekoliko sati dnevno, a tek kasnije iskazuje se potreba za duljim radom.

Od 1998. godine Udruga uvodi 24-satno radno vrijeme tijekom cijele godine te otvara i provodi i druge aktivnosti vezane uz obiteljsko nasilje.

Tijekom Domovinskog rata Udruga se posebno iskazala u pružanju pomoći i podrške ženama i djeci žrtvama ratnog nasilja kroz razne projekte kao što su bili Ambulanta PAŽ - terenska ginekološka ambulanta, zatim suradnja s ostalim humanitarnim udrugama iz Njemačke gdje su se osiguravala sredstva pomoći djeci žrtvama Domovinskog rata te pružanje smještaja za žene izbjeglice i žrtve ratnog nasilja, posebice silovanja.

Godine 1998. Udruga dobiva podršku Državnog zavoda za materinstvo i mladež te renovira svoje prostorije i uvodi nove aktivnosti uz postojeću liniju pomoći. Tako uvodi 24-satno telefonsko dežurstvo tijekom cijele godine, Savjetovalište za žrtve nasilja koje obuhvaća krizno savjetovanje - socijalno, pravno i psihološko, te otvara Prihvatni centar - sigurni smještaj za žrtve nasilja i njihovu djecu, koje je također dostupno 24 sata tijekom cijele godine.

Udruga 2006. godine dobiva nagradu struke Ženske mreže Hrvatske za svoj doprinos u dugogodišnjem radu sa žrtvama nasilja i u borbi za ravnopravnost spolova. 

Od Grada Zagreba 2011. godine Udruga dobiva nove prostorije za daljnji kvalitetniji nastavak rada skloništa. 

Od Grada Zagreba 2017. godine Udruga dobiva i novi izdvojeni prostor za rad savjetovališta.

Danas Udruga djeluje na razini cijele Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, na tajnoj adresi radi sigurnosti korisnica.

Udruga provodi tri osnovna programa: 

1. Prihvatni centar – sklonište za žene i djecu žrtve nasilja, pomoć i zaštitu žrtava nasilja kroz savjetovanje i terapiju.
2. Savjetovalište obuhvaća krizno savjetovanje (socijalno, pravno i psihološko), psihoterapijski rad u proradi traumatskog iskustva, psihološko savjetovanje žrtve i njezine djece, pripremu za sudski proces. Najava na telefon 01/ 46 55 222.
3. Rad na SOS liniji od 0 - 24 sata putem koje se pruža pomoć žrtvama nasilja putem savjetodavnih razgovora, davanjem informacija, upućivanjem na institucije te prijemom žrtava nasilja u Prihvatni centar i dr. Pozivi na SOS liniji su besplatni za sve korisnice na broj 0800 655 222.

Osim redovnih aktivnosti, Udruga provodi i druge programe projekte vezane uz ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost. U posljednjih nekoliko godina Udruga se svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem u javnosti etablirala u udrugu od posebnog društvenog značaja.

Budućnost

Vizija - smanjenje tolerancije na obiteljsko nasilje kao spolne i rodne diskriminacije u našem društvu te prepoznavanje obiteljskog nasilja kao ozbiljnog društvenog problema. Žrtvama nasilja omogućiti ostvarivanje njihovih prava, zaštitu njihova integriteta, dostojanstva, zdravlja i vraćanje samopouzdanja te im tako omogućiti izlazak iz kruga nasilja. 

Misija - omogućiti stalan rast i razvoj Udruge kako bi postala jaka profesionalna organizacija sastavljena od stručnih kadrova i uvježbanih aktivista. Surađivati s institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini po pitanju zaštite i prava žrtava te edukacije građana. Djelovati u smjeru ostvarivanja ciljeva kroz utjecaj na promjene pozitivnih pravnih propisa te njihovu primjenu na svim razinama.